top of page

Ochrana osobních údajů/GDPR

 

PŘI SVÉ ČINNOSTI SE ZAVAZUJI JEDNAT TAK, ABYCH RESPEKTOVALA A CHRÁNILA

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ MÝCH KLIENTŮ.

Vzhledem k tomu, že provozuji tyto webové stránky, tak jsem správcem Vašich osobních údajů – Mgr. Petra Vlachová, IČO: 08835110, Dr.E.Beneše 876, Neratovice, 27711.

   Zpracovávám Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nového nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) platného od 25. 5. 2018.

   Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny, tj. k výkonu poradenské činnosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

   Uchovávány jsou pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanoveného účelu.

   Osobní údaje jsou předávány pouze osobám stanoveným zákonem nebo pro splnění smluvní povinnosti.

 

PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

    Údaje, které budu na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují: jméno a příjmení, věk (případně datum narození), kontaktní údaje (zejména telefon nebo e-mail, v případě Vašeho požadavku na vyhotovení zprávy také adresu) a další údaje, které mi dobrovolně poskytnete z důvodů dosažení cíle Vaší návštěvy v mé psychoterapeutické praxi.

    Máte právo nedat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V takovém případě nevedu žádné písemné údaje o Vaší osobě.

    Osobní údaje získávám přímo od Vás. Všechny poskytnuté údaje zpracovávám především v souvislosti s provedením psychoterapeutického poradenství.

    Vaše osobní údaje zpracovávám pouze osobně a nejsou bez Vašeho písemného povolení předávány třetím osobám. Závěry ze setkání v podobě písemné zprávy jsou vydávány klientům podle domluvy buď osobně, elektronicky e-mailem nebo jsou zaslány poštou. O další distribuci zprávy již rozhodujete sami a přebíráte za tento úkon osobní zodpovědnost. Třetí osobě (škola, lékař, OSPOD apod.) mohu sdělit výsledky vyšetření výhradně na základě Vaší písemné žádosti, a to po seznámení s obsahem zprávy.

    K osobním údajům na daňových dokladech (jedná se pouze o jméno a příjmení) má přístup subjekt zajišťující mé poradně vedení účetnictví a daňové evidence, avšak za dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

       Z poradenských schůzek si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

    Jako terapeut jsem povinna zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích i doporučených opatřeních. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení poradenského zásahu, ukončení poradenské péče, taktéž po ukončení podnikání. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost dle zvláštních zákonů (oznamovací povinnost).

   

   Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1.     vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,

  2.     požadovat informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů,

  3.     požadovat přístup k těmto údajům a ty nechat aktualizovat, omezit nebo opravit,

  4.     požadovat výmaz, resp. skartaci osobních údajů,

  5.  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se s podnětem můžete obrátit na mne nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

    V případě potřeby uplatnění Vašich práv či zaslání podnětů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v rámci mé psychoterapeutické poradny se na mě můžete obracet elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu petravlachovacz@gmail.com.

   Pokud klient podá žádost podle GDPR (přístup, oprava, výmaz), bude informován o přijatých opatřeních do jednoho měsíce. V některých složitých případech lze lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě včas informováni.  

bottom of page